Radio 509
Luister nu Live!

Redactiestatuut Radio509

1. Doel van het statuut
Dit programmastatuut heeft tot doel de onafhankelijkheid van de redactie van de omroep te waarborgen bij het uitoefenen van haar journalistieke taak. Het regelt voorts de rechten en plichten van de medewerkers in relatie tot de journalistieke functie van de omroep.
2. Bij het statuut betrokken partijen
Aan dit programmastatuut zijn gebonden: A. Degenen die blijkens schriftelijke arbeidsovereenkomst deel uitmaken van de radio, tv en internetredacties van de omroep, ongeacht de aard en de duur van het dienstverband. B. De hoofdredactie van de omroep C. De directie van de omroep D. Het bestuur van de omroep
3. Begripsbepaling
3.1. Redactie:
Tot de redactie behoren degenen die als journalist en/of programmamaker van Radio509 zijn aangesteld en/ of anderszins onder directe verantwoordelijkheid van de hoofdredacteur functioneren. Zij worden benoemd en ontslagen door de directie, op voordracht van de hoofdredactie. 3.2. Hoofdredactie: De hoofdredactie wordt gevormd door de hoofdredacteur. Hij/ zij is verantwoordelijk voor de inhoud en de vorm van de programmas op welk medium dan ook de reclameboodschappen uitgezonderd -, ongeacht of daadwerkelijke uitzending heeft plaatsgevonden. Hij/zij heeft de leiding over de redactie. De hoofdredacteur maakt deel uit van de redactie. De hoofdredactie ziet er op toe dat in de berichtgeving de vereiste journalistieke zorgvuldigheid wordt betracht, in overeenstemming met de uitgangspunten als verwoord in artikel 4 van dit statuut, en dat openbaarmaking van programmas of onderdelen daarvan niet in strijd zijn met de wet. 3.3 Directie: Aan de directie van de omroep is de verantwoordelijkheid voor het zakelijk beleid toegekend. Zij is verantwoordelijk voor de inhoud van de reclame-uitzendingen (reclameboodschappen). Bestuur: Het bestuur van de omroep is belast met het toezicht op de directie en hoofdredacteur. 3.4 Nieuwsbulletins: Tot de nieuwsbulletins worden gerekend de programmas, of delen van programmas, die primair bedoeld zijn te informeren over actuele gebeurtenissen, ontwikkelingen en achtergronden bij die actualiteit. 3.5 Overige programmas:
Tot de overige programmas worden de programmas gerekend die niet primair gekoppeld zijn of behoeven te zijn aan actuele gebeurtenissen en die veelal een onderhoudend informatief karakter hebben. 3.6 Gesponsorde programmas:
Deze programmas of onderdelen van programmas komen tot stand door medefinanciering en /of zakelijke ondersteuning door derden, zonder afbreuk te doen aan het bepaalde onder artikel 5 van dit statuut. 3.7 Reclameboodschappen:
Reclameboodschappen zijn alle uitingen van bedrijven en /of instellingen al dan niet betaald die erop zijn gericht het publiek te bewegen tot het kopen van een bepaald product of het gebruikt maken van een bepaalde dienstverlening.
4. Doelstelling en identiteit
4.1 De radiozender onderscheidt zich van andere omroepen doordat zijn programmas op via internetradio in het bijzonder betrekking hebben op mensen met een visuele beperking en de inhoud van de programmas cultureel en maatschappelijk van betekenis zijn voor de luisteraars en/of kijkers in die doelgroep. De omroep wil zo veelzijdig mogelijk informatie verschaffen op een breed terrein.
4.2 Radio509 opereert als omroep. Zij stelt zich ten doel internet- programmas te maken en uit te zenden in overeenstemming met de bepaling van de Wet om daardoor de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling in het uitzendgebied te bevorderen en de geestelijke, economische, culturele, educatieve en recreatieve activiteiten in genoemde regio te intensiveren. Daarbij staat het geven van informatie in de ruimste zin voorop.
5. Journalistieke onafhankelijkheid
5.1 De redactie oefent de haar opgedragen programmatische journalistieke taken uit zonder rechtstreekse benvloeding door wie dan ook, noch van buitenaf, noch van binnenuit, ander dan op de wijze zoals in dit statuut geregeld. 5.2 De redactie heeft geen binding met enige politieke of levensbeschouwelijke groepering of met belangengroepen. 5.3 De redactie hecht aan fundamentele waarden en grondrechten, als de vrijheid van meningsuiting, het handhaven van de rechtsstaat en eerbiediging van de menselijke persoonlijkheid, ongeacht afkomst, ras, geslacht of seksuele geaardheid. 5.4 De redactie streeft bij de uitvoering van haar werk steeds objectiviteit en onpartijdigheid na, zowel in berichtgeving als analyse. Ze laat zich leiden door de uitgangspunten van journalistieke zorgvuldigheid en evenwichtigheid.
6. Positie van de hoofdredacteur en directeur van de omroep
6.1 Het bestuur van de omroep is als houder van de zendmachtiging overeenkomstig de (Media)wet verantwoordelijk voor het algemeen programmabeleid en voor vorm en
inhoud van hetgeen in zijn zendtijd wordt uitgezonden, zowel intern als tegenover derden. Het bestuur van de omroep delegeert de voorbereiding en samenstelling van de programmas aan de hoofdredacteur. Het bestuur oefent achteraf en met terughoudendheid controle uit.
6.2 De hoofdredacteur is belast met de voorbereiding, uitvoering, evaluatie en ontwikkeling van het programmabeleid van de omroep. Hij is met betrekking tot de programmas verantwoordelijk voor de naleving van Statuten en door bestuur vastgestelde richtlijnen van de omroep. 6.3 Het bestuur van de omroep zal de journalistieke onafhankelijkheid van de redactie waarborgen. 6.4 De directie is verantwoordelijk voor het verwerven, accepteren en uitzenden van reclameboodschappen. Zij zal te allen tijde de redactie vrijwaren van verantwoordelijkheid voor inhoud en programmering van reclameboodschappen. 6.5 De directie ziet erop toe dat nieuwsbulletins niet worden gefinancierd door een of meer opdrachtgevers. Zij zal in het algemeen de (hoofd) redactie op generlei wijze verplichten tot het leggen van verbanden tussen de nieuwsberichtgeving en mogelijke belangen van opdrachtgevers, noch ten gunste noch ten nadele van die laatste(n). 6.6 In alle gevallen dat de directie weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat een directionele beslissing direct of indirect van invloed kan zijn op objectiviteit, geloofwaardigheid, kwaliteit of karakter van een programma, pleegt zij vooraf overleg met de hoofdredacteur.
7. Positie van de hoofdredactie en de redactie
7.1 De hoofdredactie van de omroep bestaat uit de hoofdredacteur. Hij/ zij wordt bij afwezigheid vervangen door de eindredacteur. De eindredacteur is in de dagelijkse
operatie verantwoordelijk voor de uitvoering van het redactionele beleid. Intern en op diens verzoek vertegenwoordigt hij/zij de hoofdredacteur in journalistieke zaken.
7.2 De hoofdredactie zal zich bij de uitoefening van haar taak laten leiden door de bepalingen in dit statuut. 7.3 De hoofdredactie draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud of het karakter van
enige uitgezonden reclameboodschap.
7.4 De directie zal niet overgaan tot ontslag van enig lid van de redactie dan na overleg met de hoofdredactie. 7.5 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.2 van dit statuut, belegt de
hoofdredactie zeker tweemaal per jaar een plenaire redactievergadering waarin zij uitleg geeft over het redactionele beleid: journalistieke uitgangspunten, programmatische plannen en besteding van het redactiebudget. Wanneer de redactie een omvang bereikt van veertien personen (fulltime dienstverbanden en parttime dienstverbanden van minimaal 50 procent) wordt een gekozen redactieraad gevormd. Over de werkwijze van de redactieraad zie artikel 9.
7.6 Leden van de redactie zullen, zonder schriftelijke toestemming van de directie en hoofdredactie, geen contacten onderhouden met bedrijven, instellingen of maatschappelijke groeperingen, gericht op het totstandkomen van enige zakelijke of persoonlijke samenwerking met genoemde bedrijven, instellingen of maatschappelijke groeperingen. 7.7 Leden van de redactie zullen hun eventuele politieke en /of levensbeschouwelijke overtuiging niet zodanig uitdragen, dat hun journalistieke onpartijdigheid en die van de omroep in het gedrang kan komen.
7.8 Het gebruik van de naam van de omroep, van de naam van afzonderlijke programmas of onderdelen hiervan, voor eigen gewin van redactieleden, is strikt verboden zonder schriftelijke toestemming van directie en hoofdredactie.
8 Overleg en advies
8.1 De partijen die aan dit statuut gebonden zijn, verklaren het hoogste belang te hechten aan goede werkverhoudingen tussen journalistieke en niet-journalistieke medewerkers,
alsmede tussen journalistieke medewerkers onderling. Zij erkennen het belang van onderling overleg in situaties die daar omvragen. 8.2 De hoofdredactie overlegt tenminste twee keer per jaar met de redactie of, indien
ingesteld, de redactieraad over de hoofdlijnen van het programmabeleid, de redactionele formatie en het redactionele budget. 8.3 Tot de redactievergadering worden allen toegelaten die onder op grond van een
arbeidsovereenkomst onder verantwoordelijkheid van de hoofdredacteur functioneren (zie artikel 3.1 begripsbepaling)
8.4 De vaste medewerkers bepalen welke losse medewerkers (niet werkend op arbeidscontract) toegelaten worden tot de redactievergadering (inclusief stemrecht bij
verkiezing redactieraad) 8.5 Over besluiten die van invloed zijn of van invloed kunnen zijn op het redactionele beleid van de omroep zal de directie en hoofdredactie voorafgaand advies vragen aan (een vertegenwoordiging van) de redactie (hierna te noemen: de redactieraad). Het betreft o.a. plannen tot wijziging van de beginselen en uitgangspunten die ten grondslag liggen aan het redactionele beleid of de positie van de redactie en hoofdredactie. Ook reorganisatieplannen, redactionele samenwerkingsverbanden, fusies c.q. andere eigendomsverhoudingen van de organisatie vallen hieronder. 8.6 Indien de directie c.q. een nadere beslissende instantie in de organisatie vervolgens van dit advies afwijkt, brengt zij schriftelijk en gemotiveerd de redenen die hiertoe hebben geleid ter kennis van de redactieraad. De uitvoering van dit besluit heeft, tenzij zwaarwichtige redenen zich daartegen verzetten, niet eerder plaats dan 14 dagen na de dagtekening van deze motivering en in het geval binnen die termijn door de redactieraad een kortgeding aanhangig is gemaakt over de toepassing van de procedure- voorschriften, niet eerder dan nadat in die zaak uitspraak is gedaan door de president van de rechtbank. Geschillen over toepassing van de procedure- voorschriften kunnen ook bij de rechtbank aanhangig worden gemaakt, doch in dat geval geldt voornoemd opschortingsrecht niet. 8.7 Over zaken die verband houden met het bepaalde in dit statuut, zal de hoofdredactie in geen geval overleg met (een vertegenwoordiging van) de redactie ontwijken of weigeren. 8.8 Over zaken die verband houden met het bepaalde in dit statuut, zal de directie in geen geval overleg met de hoofdredactie ontwijken of weigeren.
9. De redactieraad
9.1 Er is een redactieraad, die wordt gevormd door drie vertegenwoordigers gekozen door de redactievergadering uit de redacties. De redactieraad kiest uit haar midden een voorzitter en secretaris. Lidmaatschap van de ondernemingsraad en de redactieraad zijn onverenigbaar. De redactieraad komt periodiek bijeen, doch tenminste twee maal per jaar om met de hoofdredacteur o.m. de hoofdlijnen van de programmering te
bespreken.
De redactieraad wordt bijeengeroepen door de voorzitter. Hij doet zulks in elk geval op verzoek van een meerderheid van de gekozen leden van de redactieraad en in het
geval dat inzake de persoonlijke verantwoordelijkheid van een redactielid of meer redactieleden deze zich tot de redactieraad wendt of wenden. De redactieraad spreekt
zich uit bij gewone meerderheid van stemmen van de gekozen leden. Van de vergadering wordt een verslag gemaakt, dat in de volgende bijeenkomst wordt
goedgekeurd. 9.2 De redactieraad is verantwoording schuldig aan de redactie. De redactie bestaat uit degenen die blijkens een schriftelijke arbeidsovereenkomst ongeacht de aard en de duur van het dienstverband als journalist door de omroep zijn aangesteld en onder directe verantwoordelijkheid van de hoofdredacteur functioneren. 9.3 Indien de redactie, in een speciaal daartoe bijeengeroepen vergadering, als oordeel uitspreekt, dat de redactie door de zittende redactieraad niet meer naar behoren wordt vertegenwoordigd, treedt de redactieraad af. Voor het nemen van rechtsgeldige besluiten door een redactie is de aanwezigheid vereist van tweederde van de leden. Indien de redactie een uitspraak wil doen is daarvoor een meerderheid van der uitgebrachte stemmen vereist.
10. Rechten van de leden van de redactie
10.1 Wanneer een programmamedewerker ernstige gewetensbezwaren heeft tegen een aan hem verstrekte opdracht, danwel de opdracht in strijd acht met de journalistieke
grondbeginselen, zoals omschreven in artikel 5 van dit statuut, kan een dergelijke opdracht weigeren. Indien hij zich niet kan neerleggen bij een door de hoofdredactie
ter zake te nemen of genomen beslissing, kan hij zich wenden tot de redactieraad om een uitspraak.
10.2 Wanneer de hoofdredactie besluit ingrijpende wijzigingen aan te brengen of te doen aanbrengen in een programma, dient de betrokken programmamaker tijdig in kennis
gesteld te worden. De betrokken programmamedewerker(s) kan/ kunnen verlangen dat het programma c.q. de programmabijdrage niet wordt uitgezonden. Indien door de
hoofdredactie niettemin tot uitzending wordt besloten, zal het programma niet van de naam van de betrokken programmamaker(s) kunnen worden voorzien. Als de betrokken programmamaker(s) het niet met de genomen beslissing eens is (zijn), kan (kunnen) hij (zij) zich achteraf wenden tot de redactieraad met het verzoek om een uitspraak. 10.3 Wanneer de hoofdredactie besluit om een programma niet uit te zenden, kan (kunnen) de betrokken programmamaker(s) zich eveneens achteraf voor een uitspraak wenden tot de redactieraad. 10.4 Wanneer de hoofdredactie besluit tot het heruitzenden van een programma of programmaonderdeel of toestemming verleent aan een derde partij tot heruitzending of openbaarmaking op welk medium dan ook, dient de betrokken programmamaker om toestemming gevraagd te worden. Deze toestemming zal slechts onthouden kunnen worden om redenen van principile aard, verband houdende met het journalistieke karakter, de aard of richting van het andere publiciteitsorgaan. Van dit toestemmingsvereiste kan slechts worden afgeweken, indien de actualiteitswaarde het voorafgaand verzoek niet toelaat.
In dat geval zal de betrokken programmamaker zo spoedig mogelijk in kennis gesteld worden van de heruitzending of openbaarmaking. Indien de hoofdredactie zich niet houdt aan de vooromschreven procedure kan de betrokken programmamaker(s) zich voor een uitspraak wenden tot de redactieraad.
10.5 Wanneer de hoofdredacteur meent een uitspraak, zoals hierboven bedoelt van de redactieraad niet te kunnen aanvaarden, maakt hij zijn standpunt gemotiveerd kenbaar
aan de redactieraad.
11 Benoeming en ontslag van de hoofdredacteur
11.1 De hoofdredacteur van de omroep wordt benoemd en ontslagen door het bestuur. 11.2 Het bestuur zal geen beslissing tot benoeming nemen voordat een redactie-
vertegenwoordiging in de gelegenheid is gesteld over de voorgenomen benoeming aan haar een advies uit te brengen. Dit advies heeft een zwaarwegend karakter; het negeren
ervan dient het bestuur schriftelijk te motiveren. 11.3 Bij een voorgenomen ontslag van de hoofdredacteur om programmatische redenen, moet voorafgaand overleg gevoerd worden met een door de redactie benoemde vertrouwenscommissie of met de redactieraad als die er is. De redactieraad heeft tevens het recht tot voordracht voor ontslag van de hoofdredacteur.
12. De begroting
12.1 De begroting wordt vastgesteld door het bestuur, op voorstel van de directie, na overleg met de hoofdredactie. 12.2 Tijdig voordat de directie de begroting aan het bestuur voorlegt, wordt deze aan
hoofdredactie en redactieraad voorgelegd voor wat betreft de posten die rechtstreeks betrekking hebben op programmatische werkzaamheden. Het verslag van deze
bespreking wordt met de begroting aan het algemeen bestuur voorgelegd.Indien de directie van de omroep voorstellen van de hoofdredacteur niet in de conceptbegroting opneemt, dient de directie bij de aanbieding van de begroting aan
het algemeen bestuur, de hoofdredacteur in de gelegenheid te stellen zijn opvattingen kenbaar te maken.
13. Samenwerking, fusie, overdracht en overname
13.1 Ingeval van plannen voor het samengaan van de omroep met enige andere onderneming, dan wel het overdragen van een meerderheidsbelang of de feitelijke
zeggenschap aan een andere organisatie, zullen de hoofdredactie en de redactie op een zo vroeg mogelijk tijdstip worden genformeerd en zal (een vertegenwoordiging van)
de redactie voorafgaand om advies gevraagd worden (zie artikel 8.5)0. 13.2 Directie en bestuur zullen alles doen om de werking van dit statuut te garanderen, ook als zich situaties voordoen als in het vorige lid bedoeld.
14 Geschillen
14.1 Bij geschillen, direct samenhangend met de bepalingen van dit programmastatuut, kunnen betrokkenen een bindend oordeel vragen aan een onafhankelijke beroepscommissie. Deze commissie bestaan uit een lid aangewezen door het bestuur,
een lid uit of aangewezen door de redactie en een door de betrokken partijen aan te wijzen onafhankelijke commissievoorzitter.
14.2 Een beroepsprocedure heeft geen schorsende werking ten aanzien van een directiebesluit, tenzij partijen anders overeenkomen.
15 Slotbepaling
15.1 Dit statuut treedt in werking na inhoudelijke overeenstemming tussen de omroep en de NVJ, gevolgd door instemming van een tweederde meerderheid van de redactie. 15.2 Dit statuut maakt automatisch deel uit van de arbeidsovereenkomst die tussen de directie van de omroep en de individuele leden van de redactie is gesloten.
15.3 Aangelegenheden die voortvloeien uit dit programmastatuut doch waarin dit statuut niet voorziet, kunnen worden geregeld in een reglement voor de redactievergadering resp. redactievertegenwoordiging.
15.4 Wijziging van dit statuut kan slechts met instemming van alle betrokken partijen: directie, hoofdredactie, bestuur en redactie. Instemming van de redactie vereist een gewone meerderheid van de redactieleden. Indien geen instemming bereikt wordt, zal aan de NVJ een zwaarwegend advies worden gevraagd.
15.5 Dit statuut laat onverlet hetgeen partijen bindt krachtens de regels van het arbeidsrecht.
15.6 De werkwijze van de redactieraad dient nader te worden geregeld in een huishoudelijk reglement, dat na ondertekening onderdeel uitmaakt van dit statuut.

 
Hoofdpagina | Programmering | Podcast | Radio 509 TV | Over Radio509
© Radio509.nl - Alle Rechten Voorbehouden Ontwikkeling en Webhosting door Quicksolve BV